Príhovor gestora - Deti v spoločnosti

Go to content

Main menu

Príhovor gestora

 

"V  súčasnej  modernej,  rýchle  sa  meniacej  dobe, ktorej  vládnu  počítače  a  ďalšie  vymoženosti  techniky,  pomaly  zabúdame  na  to,  že  človek  je  tvor spoločenský  a od  narodenia  sa  pohybuje v  prostredí  medzi  ľuďmi.
      Pravidlá  spoločenskej  etikety  sa  postupom  času  rôznym  spôsobom  menili. Komunistická  ideológia  poznačila   aj  túto oblasť.  Presadzovali  sa  falošné  heslá  o  spoločenskej  rovnosti,  etiketa  sa  okliešťovala  na  minimum. Po  nežnej  revolúcii  nastal  obrat  k  lepšiemu.  Vrátili  sme   sa  k  tradičným starým osvedčeným  normám  slušného  spoločenského  správania, pričom   pribudli aj niektoré  nové  prvky modernizmu.
    Po  zmapovaní  pedagogického  terénu  sme  zistili,  že  na  Slovensku  nikde  neexistuje  fungujúci  ucelený systém výučby  spoločenského správania detí. Je  známe, že  výchova  v   tomto  smere  u  nás  z  rôznych  dôvodov  zaostáva  /nedostatok  odbornosti  na  školách a  nedostatok  času  v  rodinách/.
   Keďže  spoločenské  návyky  sa  vstrebávajú v  útlom  detstve, organizovať  odborné kurzy  spoločenského správania  pre  deti  vo  veku  od 6-12  rokov a dospelých s cieľom,  aby  z  nich  vyrástli  slušne  vychovaní  občania  našej  vlasti. "
   Naša  výučba  sa  bude  zameriavať  na  komplexný  rozvoj  dieťaťa,  na  jeho sociálne zručnosti  v  konkrétnych  životných  situáciách.  Budeme deti viesť k sebaúcte,  k úcte k dospelým, ako vyjadrovať  svoje city, ako  tvorivo a  iniciatívne   postupovať  v  komunikácii  s  rovesníkmi  i  dospelými.
   Napriek  niektorým  názorom,  slušnosť  nikdy  nevyšla   z  módy  a  otvára  všetky  brány.  Nikdy  nie  je  príliš  skoro  začať  s  osvojovaním  si  pravidiel  slušného  správania.  Kurzy  budú  viesť  traja  skúsení pedagógovia."
h.Doc.PhDr.Ján Dömök, PhD.

h.Doc.PhDr.Ján Dömök, PhD.

h.Doc.PhDr.Ján Dömök, PhD.
predseda občianskeho združenia Deti v spoločnosti


Vzdelanie

 • marec  2011 -   PhD.,  Fakulta  masmédií,  Bratislavská  vysoká  škola   práva

 • sep.1977 - dec.1980   doktor  filozofie,  Filozofická  fakulta  Univerzity Komenského

 • okt.1974 - jún 1976   postgraduálne  štúdium  medzinárodného  práva,  Právnická  fakulta  UK

 • sep.1957 - jún 1964   promovaný filológ /odbor  angličtina-ruština/, Filozofická  fakulta  UK


Profesionálna  kariéra

 • október  2009   súdny znalec -  prekladateľ  registrovaný  na  Ministerstve  spravodlivosti  SR

 • sep. 2004 - feb. 2009    kancelár - riaditeľ rektorátu, Bratislavská  vysoká  škola  práva

 • mar.1970 - sep. 1975  vedúci  odb. prekladania  a tlmočenia, Výskumné  výpočt.  stredisko  OSN


Diplomatická  kariéra

 • nov. 1999 - aug. 2004   vedúci  diplomatickej  misie  SR  v  Alžíri,  radca- minister

 • apr. 1998 - okt.1999   riaditeľ odboru  diplomatického   protokolu, Ministerstvo  zahr.  vecí  SR

 • mar. 1995 -  mar.1998  radca-vyslanec,  zástupca  veľvyslanca,  chargé d´affaires  ZÚ  Londýn

 • okt.1994 -  feb.1995  zást.  riaditeľa  odboru,  Ministerstvo  zahraničných  vecí  SR

 • jan.1993 -  sep.1994   mimoriadny  a  splnomocnený  veľvyslanec  SR  v  Tokiu

 • apr.1992 -  dec. 1992  radca,  zástupca  veľvyslanca,  chargé  d´affaires  ČSFR  v  Ulanbátare

 • apr. 1991 -  mar. 1992   prvý  zástupca  riaditeľa  dipl. protokolu,  FMZV

 • dec.1987 - mar. 1991  radca,  zást. veľvyslanca,  chargé  d´affaires  ČSSR  v  Havane

 • aug.1985 - nov.1987  zást.  riaditeľa  dipl.  protokolu   FMZV

 • okt. 1975 - júl 1985   Úrad  vlády  SSR,  poradca   predsedu  vlády  pre  zahraničnú  politiku,

 • hlavný tlmočník premiéra v piatich  jazykoch,  zástupca  riaditeľa odboru  medzinárodných  vzťahov                 a  protokolu


Pedagogická  kariéra

 • máj 2010   h.  docent   International  University,  Viedeň

 • apr. 2009   lektor  diplomatického  protokolu,  Ministerstvo  zahraničných  vecí  SR

 • sep.2007 -  prednášateľ  dipl.  protokolu,  Fakulta  práva, Bratislavská  vysoká škola  práva

 • prednášateľ  dipl.  protokolu,  Fakulta  masmédií, Bratislavská  vys. škola  práva

 • prednášateľ  dipl. protokolu,  Inštitút  ďalšieho  vzdelávania,  Brno

 • prednášateľ dipl. protokolu  v angličtine, American  International  University, Viedeň

 • apr.1998 - okt.1999   prednášateľ  dipl.  protokolu,  Právnická fakulta  Univerzity  Komenského

 • mar. 1970 -  jún 1984  odb. asistent  Katedry  jazykov  /angl./,  Filoz.  Fakulta  UK

 • sep.1964 - jún 1968   stredoškolský  profesor  angličtiny a  ruštiny,  Gymnázium  v  Trnave


Publikačná  činnosť

 • apríl  2011   kniha  „Diplomacia  a diplomatický  protokol“

 • marec  2010  preklad  knihy   „Wehrmacht“  z  nemčiny

 • október   2007  kniha  „Diplomat  na  štyroch  kontinentoch“

 • august  1996  preklad  knihy „Slovensko  a  21.  storočie-  výzva  a  šanca“  do  angličtiny

 • 1972-1985   preklad  20   kníh /ekonomika  a  politika/  z  ruštiny,  nemčiny  a  maďarčiny


Back to content | Back to main menu